Лена Лалчева - психологично консултиране и терапия

за записване на час 0889 07 39 36; 0877 07 39 36

Зависимости

Изисквания за поставяне на диагноза според Международна класификация на болестите Х ревизия /МКБ Х/

F1x.2 Синдром на зависимост
Съчетание между физиологични, поведенчески и когнитивни явления, при които употребата на определено вещество или клас от вещества придобива много по-висок приоритет за дадено лице, отколкото други видове поведение, които в миналото са имали по-висока стойност. Основната описателна характеристика на синдрома на зависимост е желанието (често силно, понякога непреодолимо) да се приемат вещества или медикаменти (предписани или не от лекар), алкохол или тютюн. Може да са налице доказателства, че при лица, които се връщат към употребата на психоактивни вещества след период на въздържане, признаците на синдрома на зависимост се появяват по-бързо, отколкото при лица без предшествуваща зависимост.
Диагностични указания:
Сигурна диагноза на зависимост може да се постави само ако три или повече от следните показатели са били заедно налице по някое време през последната година:
(1) Силно желание или чувство на вътрешна принуда да се приемат психоактивни вещества;
(2) Затруднен контрол върху приема на психоактивното вещество по отношение началото, края или нивото на употреба;
(3) Физиологично състояние на анстиненция при прекъсване или намаляване употребата на веществото, което се проявява с: типичния за веществото абстинентен синдром; или употреба на същото(или сродно) вещество с цел облекчаване или премахване на абстинентните симптоми;
(4) Данни за повишен толеранс, като нужда от по-високи дози за постигане на ефект, който първично се е постигал с по-ниски дози;
(5) Прогресивно отпадане на алтернативни удоволствия или интереси, поради употребата на психоактивното вещество; нужда от повече време за доставяне илии употреба на веществото или за възстановяване от ефектите му;
(6) Продължаване на употребата, въпреки наличнието на очевидни вредни последици, като чернодробно увреждане от прекомерно пиене, депресивни състояния вследствие от тежка злоупотреба или свързани с употребата на веществото нарушения в когнитивното функциониране;